Main Media

Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWEDOOR/JELD-WEN DANMARK A/S

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle aftaler, der indgås mellem Swedoor/JELD-WEN Danmark A/S (i det følgende benævnt JELD-WEN) og Køber, medmindre JELD-WEN skriftligt har tiltrådt andet aftalegrundlag.

1 Tilbud, ordre og accept

1.1 Ethvert tilbud afgives skriftligt. Tilbud afgivet af JELD-WEN er gældende i 10 uger fra afgivelsen, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i tilbuddet. Ethvert tilbud er med forbehold for mellemsalg.

1.2 Det er en betingelse for enhver ordre, at JELD-WEN kan kreditforsikre Køber.

1.3 Såfremt Køber ikke kan kreditforsikres, er JELD-WEN berettiget til at annullere ordren, eller kræve at Køber stiller en anfordringsgaranti for betaling af den fulde købesum med tillæg af evt. tillægsydelser.

1.4 JELD-WEN og Køber er først bundet af Købers bestilling ved JELD-WENs fremsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse.

1.5 Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det bestilte. Køber skal inden 24 timer fra modtagelsen af ordrebekræftelsen skriftligt meddele JELD-WEN, såfremt der måtte være uoverensstemmelser. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsens udvisende.

2 Priser

2.1 Alle priser er angivet ekskl. moms

2.2 I perioden fra JELD-WENs afgivelse af tilbud indtil JELD-WENs levering, er alle priser med forbehold for ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i told og afgifter, kursændringer med videre.

2.3 Måtte der ske ændringer i priser eller omkostninger som angivet i punkt 2.2 er JELD-WEN berettiget til at regulere priser således øgede omkostninger dækkes. Der kan herudover ikke ske ændringer i priser.

3 Betaling

3.1 Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen fra JELD-WEN.

3.2 Såfremt betalingstiden jf.

3.1 overskrides, har JELD-WEN krav på rente, svarende til 1 % pr. løbende måned beregnet fra forfaldsdagen, af det skyldige beløb.

4 Afsendelsestidspunkt

4.1 Afsendelsestidspunktet er angivet på ordrebekræftelsen fra JELD-WEN.

5 Leveringssted og risikoovergang

5.1 Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, er levering DAP Købers adresse (jf. INCOTERMS 2012).

5.2 Køber er forpligtet til at stille fornødent materiel og mandskab til rådighed for aflæsning.

6 Ændringer af indgåede ordrer

6.1 Efter JELD-WENs afsendelse af ordrebekræftelse, kan en ordre alene ændres med JELD-WENs skriftlige accept.

6.2 Ved ændringer fastsætter JELD-WEN en ny leveringstid og ny pris.

6.3 Køber er forpligtet til at betale de omkostninger ændringen af ordren har medført for JELD-WEN, dog minimum DKK 1000,00.

7 Returnering af varer

7.1 JELD-WEN modtager ikke varer retur.

7.2 Undtagelsesvist kan aftales, at JELD-WEN modtager lagervarer retur indenfor en periode på 3 måneder regnet fra afsendelsestidspunkt, imod der fratrækkes et beløb svarende til 30 % af købesummen for de returnerede produkter og Køber dækker fragtomkostninger. Sådan aftale er alene gyldig, såfremt den er indgået skriftligt.

8 Mangler

8.1 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved levering. Såfremt der måtte være mangler ved varen, skal Køber reklamere straks. Reklamation over skjulte fejl og mangler skal ligeledes foretages straks og senest 7 dage efter levering.

8.2 Måtte en vare være mangelfuld og har Køber foretaget behørig reklamation er JELD-WEN efter eget valg berettiget til enten at kreditere varen, eller at foretage omlevering eller at foretage afhjælpning, hvor JELD-WEN finder det mest hensigtsmæssigt.

8.3 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

9 Forsinkelse

9.1 JELD-WEN kan alene komme i forsinkelse, såfremt JELD-WEN ikke overholder et aftalt afsendelsestidspunkt eller i øvrigt skriftligt har bekræftet fast leveringstidspunkt.

9.2 I tilfælde af forsinkelse, kan JELD-WEN ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab eller følgeskader herunder driftstab, avancetab eller lignende. Det direkte erstatningskrav kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige købesummen eksklusiv moms for de forsinkede produkter.

9.3 Måtte Køber finde, at JELD-WEN er i forsinkelse, skal Køber straks skriftligt meddele dette til JELD-WEN. Såfremt meddelelse ikke afgives straks efter forsinkelse foreligger, mister Køber enhver rettighed efter pkt. 9.2.

9.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

10 Tilbagehold og modregning

10.1 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i krav fra JELD-WEN.

10.2 Måtte Køber være i betalingsmisligholdelse, er JELD-WEN berettiget til at tilbageholde enhver ydelse og foretage modregning i ethvert krav, som JELD-WEN måtte være pligtig at yde Køber eller betale til Køber, uanset om ydelsen eller kravet vedrører den konkrete aftale. JELD-WEN er videre berettiget til at tilbageholde enhver genstand tilhørende Køber, som JELD-WEN direkte eller indirekte som følge af parternes samhandel eller aftale, er i besiddelse af.

11 Produktansvar

11.1 JELD-WEN er ansvarlig for skader forvoldt af defekte produkter i henhold til gældende dansk ret.

11.2 I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er JELD-WEN på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab eller følgeskader i øvrigt.

11.3 Såfremt JELD-WEN måtte ifalde ansvar direkte overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at friholde JELD-WEN i det omfang, ansvaret overfor tredjemand overstiger JELD-WENs ansvar overfor Køber.

11.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

12 Ansvarsbegrænsning

12.1 JELD-WEN kan ikke ifalde ansvar for udgifter til ventepenge, leje af kran/truck, dagbøder, driftstab, avancetab eller indirekte tab, følgeskader eller lignende, som Køber måtte lide. Det direkte erstatningskrav kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige købesummen eksklusiv moms for de forsinkede eller mangelfulde produkter.

12.2 JELD-WEN kan ikke ifalde ansvar, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure og lignende forhold såsom krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lock-out, herunder lokale strejker og lokale lock-out, eksport- eller import-forbud, manglende leverance fra underleverandører med videre, uanset om nævnte forhold måtte ramme JELDWEN direkte eller JELD-WENs underleverandører.

13 Leverancer til byggeri i Danmark

Leverancer, der leveres til byggeri i Danmark, leveres i henhold til købelovens § 54, stk. 3 og følgende byggeleveranceklausul: JELD-WENs ansvar for mangler ved leverancer ophører efter 5 år efter aflevering af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering. Såfremt det er godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod JELD-WENs køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod JELD-WEN. Også i sådanne tilfælde kan JELD-WEN kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang et sådant ansvar følger af kontraktforholdet mellem JELD-WEN og JELS-WENs kontraktpart (køber). JELD-WEN accepterer tillige at kunne sagsøges sammen med sin kontraktpart (køber), eller dennes efterfølgende købere vedrørende forhold omfattet af den konkrete købsaftale (mangler). I så fald skal sagen indbringes for en voldgiftsret nedsat gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

14 Rettigheder

14.1 Tegninger, beskrivelser, logo, prøver med videre er JELD-WENs ejendom, og JELS-WEN bevarer samtlige immaterielle rettigheder hertil.

15 Lovvalg og værneting

15.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret..

15.2 Enhver tvist skal afgøres af en voldgiftret nedsat gennem Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Del dette med en ven